การฟื้นฟูหัวใจ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจจำเป็นต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้การสั่งการออกกำลังกายและการกำหนดรูปแบบ
ดูเพิ่มเติม >>
โปรแกรมการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกโปรแกรมการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัด มีแนวโน้มที่จะมีภาวะแทรกซ้อน
ดูเพิ่มเติม >>
การฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 1การฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 1
การฟื้นฟูหัวใจเป็นโปรแกรมระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการกำจัดปัจจัยเสี่ยง (Risk factors)
ดูเพิ่มเติม >>
การฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 2 และ 3การฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 2 และ 3
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 2 และ 3 แบบผู้ป่วยนอกหลังออกจากโรงพยาบาล โดยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยมาตามนัด
ดูเพิ่มเติม >>