HEART STORY

NEW RELEASES

HEART STORY

EP.12 Zero event แนวทางป้องกันการแพ้ยาซ้ำEP.12 Zero event แนวทางป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
การซักประวัติข้อมูลการแพ้ยาของผู้มารับบริการในทุกจุดบริการ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติแพ้ยาและแสดงบัตรแพ้ยาทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
EP.11 แนะนำขั้นตอนการตรวจกลืนกล้องEP.11 แนะนำขั้นตอนการตรวจกลืนกล้อง
คำแนะนำเรื่องการตรวจกลืนกล้อง หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง