0 4323 2700

Articles

นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

ศัลยแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Tummarat Ruangpratyakul, MD

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
  วันออกตรวจ:
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา