0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.วรวุฒิ อุสุภราช

นักกายภาพบำบัด ปฎิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวรวุฒิ อุสุภราช

    Physical TTherapist;Queen Sirikit Heart Center of the Northeast

B.Sc. (Physical Therapy)

 

การศึกษาและประกาศนียบัตร :

     2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 2: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2556 นักศึกษากายภาพบำบัดทุนแลกเปลี่ยน Kumamoto Health Science University, Kumamoto, Japan

            

การฝึกอบรม :

     2561 1st Interhospital Cardiac Rehabilitation Conference 2018 ณ ห้องประชุม world Ballroom B floor 23 Centara Grand & Bangkok Convention Centre
              at Central World Bangkok

     2561 ฝึกอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 41 A-Z in cardiology ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

     2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Physical Therapy conference and workshop in neck and shoulder disorders” จัดโดย หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

     2560 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จัดโดยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2560 อบรมเรื่อง “Tips and Tricks Cardiovascular Management” จัดโดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2560 อบรม “Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017” จัดโดย
              งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2560 อบรมเรื่อง “Chulalongkorn heart failure 2017 The best in heart failure” จัดโดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     2559 อบรมเรื่อง “Role of Multidisciplinary Team in Cardiovascular Disease Prevention”จัดโดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2559 อบรมระยะสั้น “Basic cardiac rehabilitation” จัดโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     2559 อบรมประชุมวิชาการเรื่อง moving toward success: Rehabilitation in Metabolic Syndrome จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
              ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2559 อบรมและสอบผ่านการกูชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2558 อบรมระยะสั้น “Advance cardiac rehabilitation” จัดโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     2558 อบรมระยะสั้น “การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4” จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Upper extremity Rehabilitation after stroke” จัดโดยคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 7 สายวิชาชีพกายภาพบำบัด

     2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Body compensation assessment and concept of treatment” จัดโดยคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 7
              สายวิชาชีพกายภาพบำบัด

     2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง “Physical therapy in low back pain” จัดโดย หน่วยกายภาพบำบัด
              ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

การทำงานทางคลินิก/วิชาชีพ :

  • นักกายภาพบำบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2558 – ปัจจุบัน)
  • นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ หน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 2557-2558
  • อาจารย์พิเศษ การฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำหรับนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์พิเศษ การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะกรรมการคลินิกให้บริการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัดขอนแก่น
Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

  • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา