0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.ณิชมน เอกภาพันธ์

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.นิชมน เอกภาพันธ์

    งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B.Sc. (Physical Therapy)

 

การศึกษา :

   2553 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

               

การฝึกอบรม :

     2561  1st Interhospital Cardiac Rehabilitation Conference 2018 ณ ห้องประชุม world Ballroom B floor 23 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Bangkok

    2561  อบรมเชิงปฏิบัติการ “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ : Physical Therapy conference and workshop in neck and shoulder disorders” จัดโดย หน่วยกายภาพบำบัด
             ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    2560  อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จัดโดย ศูนย์หัวใจ- สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2560  อบรม “Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017” จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2560  อบรมและดูงานหลักสูตรผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ Advanced cardiac rehabilitation จัดโดย ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     2559  ประชุมวิชาการเรื่อง “Moving toward success: Rehabilitation in Metabolic Syndrome” จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2559  อบรมและสอบผ่านการกูชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    2555  ประชุมวิชาการ “การฟื้นฟูหัวใจชุมชน (Home based Cardiac Rehabilitation Workshop)” จัดโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย

     2555  ประชุมวิชาการ “การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1” จัดโดย ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์-หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2555  ประชุมวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา” จัดโดย กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

     2555  Cardiac rehabilitation trainers รุ่นที่ 10: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     2554  ประชุมวิชาการ “Management of Acute Coronary Syndrome” จัดโดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 และเครือข่ายร้อนแก่นสารสินธุ์

     2554  อบรมระยะสั้น “การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1” จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน :

  • นักกายภาพบำบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554 – ปัจจุบัน)
  • คณะกรรมการดำเนินงานคลินิกการใช้ยาป้องกันลิ่มเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คณะกรรมการตรวจรับและผู้มีสิทธิ์เบิกและส่งคืนพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการหลักสูตรหรือกิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด
  • อาจารย์พิเศษ การฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำหรับนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์พิเศษ การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

  • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา