0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.สุพัตรา จันทรวงศ์

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.สุพัตรา จันทรวงศ์

    งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B.Sc. (Physical Therapy)

 

การศึกษาและประกาศนียบัตร :

    2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร           

การฝึกอบรม :

     2561 1st Interhospital Cardiac Rehabilitation Conference 2018 ณ ห้องประชุม world Ballroom B floor 23 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Bangkok

     2560 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จัดโดยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2560 อบรมเรื่อง “Tips and Tricks Cardiovascular Management” จัดโดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2560 อบรม “Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017” จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2559 อบรมเรื่อง “Role of Multidisciplinary Team in Cardiovascular Disease Prevention” จัดโดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2559 อบรมประชุมวิชาการเรื่อง moving toward success: Rehabilitation in Metabolic Syndrome จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2559 อบรมและสอบผ่านการกูชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2558 อบรมระยะสั้น “Advance cardiac rehabilitation” จัดโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     2555 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยที่พึ่งเครื่องช่วยหายใจ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2552 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cardiac rehabilitation trainers: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน :

  • นักกายภาพบำบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2550 – ปัจจุบัน)
  • อาจารย์พิเศษ กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์พิเศษ การฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำหรับนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์พิเศษ การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • เป็นคณะกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ปี 2561-2563

 

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

  • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา