0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.ปนัดดา ยาสุด

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.ปนัดดา ยาสุด

    งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B.Sc. (Physical Therapy)

M.Ed. (Educational Psychology and Counseling)

 

การศึกษาและประกาศนียบัตร :

    2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    2554 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         

การฝึกอบรม :

      2558   อบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูหัวใจผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4: ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     2556  Advanced cardiac rehabilitation รุ่นที่ 1: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     2555  4th Asian Preventive Cardiology & Cardiac Rehabilitation Conference (APCCRC 2012). Hong Kong College of Cardiology. Hong Kong.

     2551  Cardiac rehabilitation trainer รุ่นที่ 5: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การทำงานคลินิก/วิชาชีพ :

 • นักกายภาพบำบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2549 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ การฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำหรับนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เลขานุการโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1-5
 • เลขานุการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ปี 2561-2563
 • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดการหลักสูตรหรือกิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด
 • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรมหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการคลินิกให้บริการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัดขอนแก่น
 • เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ

การทำงานด้านการบริหาร/พัฒนาคุณภาพ :

 • ปัจจุบัน

  • รักษาการแทนหัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ในกรณีไม่อยู่และติดราชการ
  • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรมหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  อดีต

  • รองประธานคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรมหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เลขานุการคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรมหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      

เอกสารวิชาการ/วิจัย :

 • ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ
 • คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา