0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.มณฑนา ดอนโสม

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวมณฑนา ดอนโสม

    งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B.Sc. (Physical Therapy)

M.Econ. (Business Economics)

 

การศึกษาและประกาศนียบัตร :

     2549 ปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     2541 ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม/ดูงาน :

     2550 อบรมหลักสูตรผู้ฟื้นฟูหัวใจ จัดโดย ชมรมฟื้นฟูหัวใจ กรุงเทพมหานคร

    2553 อบรมวิชาการ การรักษาผู้ป่วย CABG จัดโดย สมาคมแพทยศาสตร์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

     2558 อบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 -26 มิถุนายน 2558

     2558 อบรมหลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (Advanced Cardiac Rehabilitation) ระหว่างวันที่ 28 -30 กันยายน 2558

     2560 อบรมวิชาการด้านการฟื้นฟูหัวใจทางคลินิก ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2560

     2561 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

     2562 ประชุมวิชาการเรื่อง Integration of Cardiac and Stroke Rehabilitation program

การทำงานทางคลินิก/วิชาชีพ :

        2541-2545 เป็นนักกายภาพบำบัดระดับปฏิบัติการ งานกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       2549-2556 เป็นนักกายภาพบำบัดระดับปฏิบัติการ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       2556-ปัจจุบัน เป็นนักกายภาพบำบัดระดับชำนาญการ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร/อาจารย์พิเศษ :

        2549-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษดูแลนักศึกษากายภาพบำบัดฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยพะเยา และนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       2554 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 1” แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่งานประชุมวิชาการประจำปี งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       2554 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย” แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ จัดโดยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       2555 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที (6 MWT)” ในการศึกษาดูงานของนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       2555 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2555

       2556 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556

       2560 เป็นวิทยากร Pre-workshop : Cardiac Rehabilitation "Safety Effective and Continuo

      2559-2561 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน” ในการอบรมระยะสั้นผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ ที่จัดโดยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การทำงานทางคลินิก/วิชาชีพ :

ปัจจุบัน

  • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกอายุรกรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กรรมการตรวจรับและผู้มีสิทธิ์เบิกพัสดุ

อดีต

  • กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
  • คณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการฟื้นฟู สมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
  • คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการประจำปีฝ่ายปฏิบัติการ พ.ศ 2557
  • คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประชุมวิชาการการฟื้นฟูหัวใจแบบองค์รวม และมุมมองในอนาคต
  • กรรมการดำเนินงาน โครงการ “Cardiac Rehabilitation Training for The Trainer”
  • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2562

เอกสารวิชาการ/วิจัย :

     Tunkamnerdthai O, Auvichayapat P, Donsom M, Leelayuwat N. Improvement of pulmonary function with arm swing exercise in patients with type 2 diabetes. J Phys Ther Sci. 2015;27(3):649-654. doi:10.1589/jpts.27.649

     Leelayuwat N, Tunkumnerdthai O, Donsom M, et al. An alternative exercise and its beneficial effects on glycaemic control and oxidative stress in subjects with type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2008;82(2):e5-e8. doi:10.1016/j.diabres.2008.08.010

     โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการฝึกกล้ามเนื้อกระบังลมระยะยาวในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัลหรือเอออติคต่อความสามารถในการทำกิจกรรม” โดย รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ เป็นที่ปรึกษา พิมพ์เป็นรูปเล่มเมื่อ พฤษภาคม 2555 นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เมื่อ 2556

     Taksinachankit S, Donsom M, Taksinachanekij K,Petroongrad W,Srisawat S, and Srisook J.Meditation Training for Reducing Complications and Improving Cardiac Function in Post Coronary Artery Bypass Graft Patients. Srinagarind Med J 2019; 34(4)

 

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

  • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา