0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.เบญจา ทรงแสงฤทธิ์

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวเบญจา ทรงแสงฤทธิ์

    งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B.Sc. (Physical Therapy)

M.Sc. (Medical Physiology)

Ph.D. (Exercise and Sport Sciences)

 

การศึกษาและประกาศนียบัตร :

    2561 ปรัชญาดุฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา): คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาขอนแก่น

    2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์): คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 2: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

การฝึกอบรม :

    2560 Advanced cardiac rehabilitation: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

    2549 Cardiac rehabilitation trainer: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การทำงานทางคลินิก/วิชาชีพ :

 • นักกายภาพบำบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2546 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ การฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำหรับนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทำศึกษาวิจัยในการระดับปริญญาตรีและโท
 • วิทยากรบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์
 • การบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป เช่น การให้ความรู้ทั่วไป นักกายภาพบำบัดดูแลนักกีฬา

การทำงานด้านบริหาร/พัฒนาคุณภาพ :

   ปัจจุบัน

 • คณะกรรมการคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกศัลยกรรม
 • คณะกรรมการดำเนินงานคลินิกการใช้ยาป้องกันลิ่มเลือด
 • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

   อดีต

 • คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกศัลยกรรม

งานวิจัย :

เบญจา แซ่ลิ้ม, ภัทรพงษ์ มกรเวส. ผลของการติดตามการให้โปรแกรมการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจในระยะเวลา 3 เดือน. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2558; 27(1): 61-67. 

เบญจา ทรงแสงฤทธิ์, มนตรี ยาสุด. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับโปรแกรมการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยภายหลังทำการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ. ศรีนครินทร์เวชสาร 2561; 33(6): 572-579.

Songsaengrit B, Benjapornlert P, Pisprasert V, Aneknan P, Kanpettha Y, Sespheng A, Leelayuwat N. Effects of Traditional and Modified Arm Swing Exercise on Abdominal Obesity, Hemodynamics and Quality of Life in Patients with Metabolic Syndrome. Journal of Exercise Physiology Online. 2017 Dec 1;20(6).

   

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา