0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.มนตรี ยาสุด

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กภ.มนตรี ยาสุด

    งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

B.Sc. (Physical Therapy)

M.P.H. (Administration)

Certified Cardiac Rehabilitation Professional (CCRP): AACVPR

การศึกษาและประกาศนียบัตร :

     2562 Certified Cardiac Rehabilitation Professional (CCRP): American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR)

     2560 ศึกษาและผ่านการทดสอบตามหลักสูตร Supervisory skill: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

     2554 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข): คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 2: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรม:   

     2561 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 41: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     2560 Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017): ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

     2556 Advanced cardiac rehabilitation รุ่นที่ 1: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     2555 4th Asian Preventive Cardiology & Cardiac Rehabilitation Conference (APCCRC 2012). Hong Kong College of Cardiology. Hong Kong.

     2554 การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในสถานพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ (HA/HPH) รุ่นที่ 8 สำนักงานอาชีวอนามัยและความ
              ปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2553 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 33 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     2549 Cardiac rehabilitation trainer รุ่นที่ 2: ชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การทำงานทางคลินิค/วิชาชีพ :

 • นักกายภาพบำบัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2549 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตขั้นสูง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ การฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำหรับนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์พิเศษ การฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประธานโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1-5
 • ประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ปี 2561-2563
 • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดการหลักสูตรหรือกิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (สถาบันสมทบ 2560-2562) (สถาบันหลัก 2563-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัด
 • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกอายุรกรรมหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรมหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการคลินิกให้บริการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัดขอนแก่น
 • วิทยากรหลักโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ระยะสั้น และวิทยากรรับเชิญงานประชุมวิชาการต่าง ๆ

การทำงานด้านการบริหาร/พัฒนาคุณภาพ :

   ปัจจุบัน

 • หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ในกรณีไม่อยู่และติดราชการ
 • คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์
 • คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดในโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการเวชระเบียนและสารสนเทศ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน JCI หมวด Patient and family rights และ Patient and family education
 • คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน JCI หมวด Assessment of patients

   อดีต

 • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รองประธานคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานคุณภาพสากล JCI ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะกรรมการพัฒนาการทำงานเป็นทีม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย/Case presentetion :

    Kittipanya-ngam P, Yasud M. Six-Minute Walk Test in Thai Cardiac-Surgery Elderly at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast. Srinagarind Medical Journal. 2020 Apr 8;35(2):161-6.

     Songsaengrit B, Yasud M. The Development of Web Application for Shoulder Exercise Program in Patients after Cardiac Rhythm Management Devices Implantation. Srinagarind Medical Journal. 2019 Feb 21;33(6):572-9.

     Interesting case presentation of cardiac prevention and/or cardiac rehabilitation: 2nd Interhospital Cardiac Rehabilitation Conference. 14 Nov 2019.

     Yasud M, Bouphan P. Organizational climate and organizational support effecting knowledge process management among personnel in Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Khon Kaen University. KKU Research Journal (GS). 2012;13(3):83-96.

     Phandech K, Kaewtong P, Yasud M, Rattanathongkom S. Effect of helium neon (HeNe) laser on pain tolerance and skin blood flow test in normal subjects. Journal of Medical Technology and Physical Therapy. 2008;20(3).

 

รางวัลที่ได้รับ :

       2562 บุคคลดีเดนแห่งปี ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ด้านวิชาการ

        2558 บุคคลดีเดนแห่งปี ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ประจำปี 2558 ด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

        2555 บุคคลดีเดนแห่งปี ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ประจำปี 2555 ด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

        2555 บุคคลดีเดนแห่งปี ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ประจำปี 2555 ด้านการบริการ

Rate this article 1 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา