0 4323 2700

ค้นหาแพทย์ I ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์

รอง ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

KRIANGSAK NGAMSAENGSIRISUP, MD.

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  -
  วันออกตรวจ:  -
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

การศึกษา : 

 • แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) ปี พ.ศ. 2546 แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก (Cardiovascular and Thoracic Anesthesia) ปี พ.ศ. 2555 แพทยสภา

     

การทำงาน :  

 • อาจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

     

 

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

 • Anesthesia for thoracic surgery
 • Anesthesia for pedriatric cardiac surgery
 • Anesthesia for adult cardiac surgery
 • Double lumen intubation
 • Regional anesthesia
 • Invasive monitoring
 • Anesthesia for cardiac catheterization and intervention 8 Intraoperative transesophageal echocardiography (TEE) , Anesthesia for endovascular aortic repair
 • Intraoperative transesophageal echocardiography (TEE) , Anesthesia for endovascular aortic repair
 • Postoperative analgesis

  
ใบอนุญาตสิทธิการรักษาผู้ป่วย (Privilege)

Rate this article 0 Vote
AN

Admin NJ

 • Gender:Male

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา