ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

Suparti Silarat, MD.

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

EMAIL 

 

DOCTOR SCHEDULE

Doctor Schedule/ตารางแพทย์ออกตรวจ
  ห้องตรวจ:  -
  วันออกตรวจ:  -
  คลินิกนอกเวลา:  -
  พรีเมี่ยมคลนิก:  -

EDUCATION : 

     

SPECIAL TRAINING :  

     

CURRENT POSITION:

     
     

PRIVILEGE :

Invasive Investigation and Intervention

  • Anesthesia for thoracic surgery
  • Anesthesia for pedriatric cardiac surgery
  • Anesthesia for adult cardiac surgery
  • Double lumen intubation
  • Regional anesthesia
  • Invasive monitoring
  • Anesthesia for cardiac catheterization and intervention 8 Intraoperative transesophageal echocardiography (TEE) , Anesthesia for endovascular aortic repair
  • Postoperative analgesis

 

Rate this article 0 Vote

About The Author

SU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.