การฟื้นฟูหัวใจเป็นโปรแกรมระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการกำจัดปัจจัยเสี่ยง (Risk factors)

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 2 และ 3 แบบผู้ป่วยนอกหลังออกจากโรงพยาบาล โดยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยมาตามนัดเพื่อตรวจติดตามและปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม

ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ (Cardiac Rhythm Management Devices)

     ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง มีวินัยในการดูแลสุขภาพ ควบคุมอาหาร ลดเค็ม และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ลดอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจจำเป็นต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ยาดาร์บิการ์แทน (dabigatran) มีชื่อการค้า Pradaxa เป็นยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาโปรแกรมแสดงคิวรอรับยา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทราบสถานะการรอรับยา

Go to top