0 4323 2700

QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก

QSHC เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก

คณะกรรมการทีมนำทางกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก PALS Provider Course of Pediatric Advanced Life Support,PALS) ประจำปี 2563 

(26 กพ. 2563) เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เรียนรู้การทำ CPR หลักสูตร BLS หรือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อความพร้อมในการทำ CPR สำหรับเด็ก รวมทั้งการฝึกอบรม Air Way management หรือการดูแลระบบทางเดินหายใจในเด็ก และ Defibrillation การรักษาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับเด็ก PALS Provider Course of Pediatric Advanced Life Support,PALS) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ทั้งนี้การปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์การกู้ชีวิต เทคนิคในการกู้ชีวิต รวมถึงขีดความสามารถของอุปกรณ์กู้ชีพ มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การกู้ชีวิตสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น คณะกรรมการทีมนำทางกุมารเวชศาสตร์หัวใจ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้และวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ จึงได้จัดอบรมบุคลกรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

โดยเชิญวิทยากร  อ.พญ.กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์ และวิทยากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างรอบด้าน

Read 750 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา