0 4323 2700

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจจำเป็นต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้การสั่งการออกกำลังกายและการกำหนดรูปแบบ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจจำเป็นต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

     เพื่อให้การสั่งการออกกำลังกายและการกำหนดรูปแบบโปรแกรมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย การทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถทำได้หลายวิธี และถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะสามารถใช้ในการพยากรณ์โรค ติดตามการรักษา หรือแม้แต่การใช้สำหรับกำหนดระดับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจที่งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทุกรายจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคล อาทิเช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที (Six-minute walk test: 6MWT) การทดสอบ Incremental shuttle walk test (ISWT)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที (Six-minute walk test: 6MWT)

     การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที (Six-minute walk test: 6MWT) คือ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดินให้ได้ระยะทางมากที่สุดในระยะเวลา 6 นาที ซึ่งปัจจุบันงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ให้บริการทดสอบ 6MWT ในผู้ป่วยหลากหลายกลุ่ม ได้แก่

  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่นัดติดตามในระยะผู้ป่วยนอก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร(เด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตร) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
  • ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • ผู้ป่วยความดันในหลอดเลือดแดงปอดสูง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
  • ผู้ป่วยอื่นๆที่แพทย์พิจารณาส่งทดสอบ

การใช้ประโยชน์

  ระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที (6MWD) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความสามารถของผู้ป่วย ดังนี้
   1.นำมาใช้ในการติดตามการรักษา การพยากรณ์โรคหรือทำนายผลการรักษาได้ เช่น
     - ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มี 6MWD น้อยกว่า 300 เมตร จะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
     - ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนปอดที่มี 6MWD มากกว่า 305 เมตรในช่วงก่อนผ่าตัดจะมีจำนวนวันนอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤติน้อยกว่า
     - ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPDที่มี 6MWD 334 เมตร จะมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและ ผู้ที่มี 6MWD 357 เมตรจะมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลจากอาการกำเริบดังนั้นจึงใช้ในการระบุผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูง

   2.ใช้ในการพยากรณ์การหยุดหรือยุติโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยพบว่าผู้ป่วยแรกเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่มี 6MWD น้อย มีโอกาสยุติโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนครบกำหนดได้
   3.ใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและสั่งการรักษาด้วยการออกกำลังกาย

การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read 15501 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา