การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจจำเป็นต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

     เพื่อให้การสั่งการออกกำลังกายและการกำหนดรูปแบบโปรแกรมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย การทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถทำได้หลายวิธี และถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะสามารถใช้ในการพยากรณ์โรค ติดตามการรักษา หรือแม้แต่การใช้สำหรับกำหนดระดับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูหัวใจที่งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทุกรายจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคล อาทิเช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที (Six-minute walk test: 6MWT) การทดสอบ Incremental shuttle walk test (ISWT)

 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที (Six-minute walk test: 6MWT)

     การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที (Six-minute walk test: 6MWT) คือ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดินให้ได้ระยะทางมากที่สุดในระยะเวลา 6 นาที ซึ่งปัจจุบันงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ให้บริการทดสอบ 6MWT ในผู้ป่วยหลากหลายกลุ่ม ได้แก่

     1. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่นัดติดตามในระยะผู้ป่วยนอก
     2. ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 1 2 และ3
     3. ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
     4. ผู้ป่วยความดันในหลอดเลือดแดงปอดสูง
     5. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
     6. ผู้ป่วยอื่นๆที่แพทย์พิจารณาส่งทดสอบ

การใช้ประโยชน์ ระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที (6MWD) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความสามารถของผู้ป่วย ดังนี้

  1. นำมาใช้ในการติดตามการรักษา การพยากรณ์โรคหรือทำนายผลการรักษาได้ เช่น

          - ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มี 6MWD น้อยกว่า 300 เมตร จะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

          - ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนปอดที่มี 6MWD มากกว่า 305 เมตรในช่วงก่อนผ่าตัดจะมีจำนวนวันนอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤติน้อยกว่า

          - ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPDที่มี 6MWD 334 เมตร จะมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและ ผู้ที่มี 6MWD 357 เมตรจะมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลจากอาการกำเริบดังนั้นจึงใช้ในการระบุผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูง

  1. ใช้ในการพยากรณ์การหยุดหรือยุติโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยพบว่าผู้ป่วยแรกเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่มี 6MWD น้อย มีโอกาสยุติโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนครบกำหนดได้
  2. ใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและสั่งการรักษาด้วยการออกกำลังกาย

 

Last modified on Wednesday, 19 February 2020 16:25

Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework