0 4323 2700

EP.18 การสั่งยาผ่านระบบ CPOE เพื่อลดความผิดพลาดในระบบยา

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำเทคโนโลยีการสั่งใช้ยาหรือ Computerized Physician Order Entry (CPOE) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อลดโอกาสเกิดความ คลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา

การสั่งยาผ่านระบบ (CPOE) ลดความผิดพลาดในระบบยา ???
     กระบวนการสั่งใช้ยา หรือ prescribing process เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญของระบบยา หากคำสั่งการใช้ยาที่ไม่ชัดเจน อ่านไม่ออก มีผลให้พยาบาล เภสัชกร เข้าใจไม่ถูกต้องได้ ดังนั้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสั่งใช้ยาหรือ Computerized Physician Order Entry (CPOE) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อลดโอกาสเกิดความ คลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา อันอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยต่อผู้ป่วยได้ 

Read 2167 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา