0 4323 2700

EP.15 การให้ยาลดระดับความรู้สึกตัวก่อนการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

การให้ยาลดระดับความรู้สึกตัวในผู้ป่วยเด็ก ก่อนที่จะทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือที่เรียกว่า เอคโค

EP.15 การให้ยาลดระดับความรู้สึกตัวก่อนการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

     นายแพทย์สีหะพงษ์ เพชรรัตน์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ยาลดระดับความรู้สึกตัวในผู้ป่วยเด็ก ก่อนที่จะทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือที่เรียกว่า เอคโค (Transthoracic Echocardiography ) รวมถึงการอธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจ ขั้นตอนขณะตรวจ และหลังตรวจของผู้ป่วยที่ให้ยาลดระดับความรู้สึก เพื่อติดตามอาการหากเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

Read 1650 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา