0 4323 2700

EP.12 Zero event แนวทางป้องกันการแพ้ยาซ้ำ

การซักประวัติข้อมูลการแพ้ยาของผู้มารับบริการในทุกจุดบริการ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติแพ้ยาและแสดงบัตรแพ้ยาทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

EP.12 Zero event แนวทางป้องกันการแพ้ยาซ้ำ

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้ความสำคัญเรื่องการแพ้ยาซ้ำ จึงมีการซักประวัติข้อมูลการแพ้ยาของผู้มารับบริการในทุกจุดบริการ เริ่มตั้งแต่แรกรับ ไปตลอดช่วงระยะการรักษาจนเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านก็จะมีการส่งต่อข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ำ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติแพ้ยาและแสดงบัตรแพ้ยาทุกครั้งที่เข้ารับบริการ เพื่อการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างผู้ป่วยทุกท่านกับทางโรงพยาบาล และถือเป็นหน้าที่สำคัญของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ต้องคัดกรองประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจากอาการแพ้ยานั้นอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

Read 1890 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา