0 4323 2700

ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย

ตัวแทนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย

     ตัวแทนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ (นางสาวเกศริน สิทธิวงศ์ ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ) เข้ารับใบประกาศนียบัตรองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย (Patient and Personnel Safety Hospital : 2P Safety Hospital) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
     เนื่องจากในวันที่ 17 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (The World Patient Safety Day) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดให้มีการประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก" ครั้งที่ 4 (The 4th World Patient Safety Day) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (The 6th Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปี 2565 ร่วมกับการให้สถานพยาบาลในโครงการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual Conference เพื่อร่วมขับเคลื่อน World Patient Safety Day ภายใต้แนวคิด “Medication Without Harm and People Safety” ต่อไป

Read 379 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

The following link is provided to report a patient safety or quality-of-care concern to JCI

ติดตามเรา