0 4323 2700

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 Featured

รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรคสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนด จัดการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2565 หัวข้อ “Cardiology in depth” ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Virtual Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยากรใหม่ๆ อยู่เสมอ อันจะน าไปสู่การให้บริการผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย ส่งผลให้การรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ จึงใคร่ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชการ หรือคลิกลิงค์ ลงทะเบียน ด้านล่าง โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

Read 49 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา