0 4323 2700

ACLS Crisis management 2022 Featured

ACLS CRISIS MANAGEMENT การอบรมทบทวนกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล

     (วันที่ 6 พค.2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ" ACLS CRISIS MANAGEMENT " สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล ณ ห้องนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ

     กิจกรรมนี้เป็นการจัดการอบรมสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล ตั้งแต่ระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยการพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล ได้มาร่วมกันทบทวนกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง หรือ ACLS (Advance Cardiac Life support) เพื่อเพิ่มทักษะในการประเมิน การขอความช่วยเหลือ และการกดหน้าอก ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดเต้น
     นอกจากนี้ QSHC CPR ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤติในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

Read 53 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา