บริการระบบสารสนเทศ

Information Technology : IT

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • ระบบ 1
 • โปรแกรม 2
 • โปรแกรม 3
 • โปรแกรม 4

หน่วยเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

 • รายงานการสำรองข้อมูล
 • รายงานผลการวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ห้องแม่ข่าย
 • โปรแกรม 3
 • โปรแกรม 4

หน่วยซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • ระบบแจ้งซ่อม online
 • โปรแกรม 2
 • โปรแกรม 3
 • โปรแกรม 4