อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการตรวจรักษา

รายการค่าบริการ
  ค่าบริการทางการแพทย์    50 บาท
  ค่าบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG/EKG)  200 บาท
  ค่าบริการเอกซ์เรย์ (X-ray)  250 บาท
  ค่าบริการตรวจคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echosrdiography)2,000 บาท
  ค่าบริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test : EST)1,500 บาท
  ค่าบริการตรวจหาสาเหตุภาวะหมดสติ (Tilt Table Test)2,000 บาท
  ค่าบริการตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitoring)2,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมคลินิกนอกเวลาราชการ  280 บาท
  ค่าบริการวิชาชีพแพทย์ผู้ทำหัตถการนอกเวลาราชการ   500 บาท
  ค่าธรรมเนียม Premium clinic  300 บาท
  ค่าบริการวิชาชีพแพทย์ผู้ทำหัตถการ Premium clinic  800 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

อัตราค่าบริการหัตถการห้องตรวจสวนหัวใจ กลุ่มผู้ป่วย Fax claim

รายการนอนโรงพยาบาล
ค่าบริการ
  ค่าบริการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG)    2 วัน 1 คืน40,000 บาท
  ค่าบริการตรวจตรวจสวนหัวใจ    2 วัน 1 คืน50,000 บาท
  ค่าบริการการวินิจฉัยไฟฟ้าหัวใจ (Eps)    2 วัน 1 คืน50,000 บาท
  ค่าบริการขยายหลอดเลือดหัวใจ (ไม่รวมอุปกรณ์พิเศษตามจำนวนที่ใช้จริง)    2 วัน 1 คืน120,000-150,000 บาท
  ค่าบริการการรักษาด้วยดารจี้ไฟฟ้า     2 วัน 1 คืน150,000-250,000 บาท
  ค่าบริการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหรือกระตุกหัวใจถาวร (ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของการทำหัตถการ)    2 วัน 1 คืน100,000-430,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าบริการยังไม่รวมค่าห้องพิเศษ
          : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยประกันชีวิต โทร 066 065 5609