กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

  • เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ที่มีข้อจำกัดในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
  • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
  • เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการให้บริการที่มีความเป็นเลิศ

ร่วมบริจาคกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

     สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี "มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์"
เลขที่บัญชี   551-219943-4