การบริการ Premium Clinic

     ให้บริการตรวจสุขภาพหัวใจ โดยให้บริการแบบ One stop service ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกและรวดเร็ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และได้รับทราบผลการตรวจสุขภาพหัวใจภายใน 2 ชั่วโมง และผู้ใช้บริการได้รับการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
  • ผู้รับบริการกรุณาจองคิวเข้าตรวจล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
  • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการตรวจเช็คสุขภาพหัวใจ
  • ตรวจประเมินสุขภาพหัวใจโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
  • ตรวจตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
  • รับฟังผลตรวจและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านหัวใจและหลอดเลือด
  • รับผลตรวจ
Premium Clinic (ศูนย์หัวใจ)
Line ID: @644urojm
063 474 7459
สอบถามข้อมูล นัดหมาย 

เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 7:00 - 12:00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

Premium PACKAGE