โครงสร้างการบริหาร

Organization

ผู้บริหาร ศสก.

ผู้อำนวยการ ศสก.

รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส

ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ

รองอำนวยการ ศสก.

นพ.พงษ์ศักดิ์ อนทรเพชร

รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทางการแพทย์

รองอำนวยการ ศสก.

ผศ.ชวลิต วงศ์พุทธะ

รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

รองผู้อำนวยการ ศสก.

ผศ.เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์

รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รพ.

นพ.บัณฑิต โมฆะรัตน์

รอง ผอ.ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

พว.เบญจมาศ แสนแสง

รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล

พว.ชาริยา บำรุงศิริ

รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนผังโครงสร้างการบริหาร ศสก.