วิสัยทัศน์ (Vision)

     ศูนย์โรคหัวใจที่มีนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมไทยและมวลมนุษยชาติ
(Innovative and knowledge sharing heart center)

พันธกิจ (Mission)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้บริการรักษาพยาบาล บริการวิชาการ สร้างงานวิจัย ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

     ปฎิบัติภารกิจโดยยึดมั่นในหลักพระเมตตา และน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ค่านิยมองค์กร (Core values)

     Q = คุณภาพ (Quality)
     S = มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นเลิศ (Safety)
     H = องค์กรสุขภาพดีและมีคุณธรรม (Healthy and Humanity )
     C = ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

     มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 อัตลักษณ์ (Identities)

     โรงพยาบาลหัวใจของคนอีสาน เพื่อคนอีสาน ด้วยมาตรฐานระดับโลก

มาตรฐานคุณธรรม นโยบายจริยธรรม (Code of Conduct)

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

     สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้

  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ
  • มีความรับผิดชอบงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  • มีจรรยา ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่าหาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  • สามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป เน้นการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี

นโยบายทางจริยธรรมของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละตน และมีความรับผิดชอบ ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม ระเบียบปฏิบัติ และกฏหมาย
  • ปฏิบัติหน้ามี่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค ตามนโยบายการดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในองค์กร
  • ดูแลผู้ป่วยตามหลักจรรยาบรรณ สากลและสิทธิของผู้ป่วย ให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ยึดประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นหลัก
  • สืบทอดวัฒธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงานในองค์กรและสังคม

มาตรฐานและความปลอดภัย (Quality and Safety)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นการให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากในการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการนั้น มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งที่คุมคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีการดำเนินการด้านอาชีวอานามัยในโรงพยาบาลและการจัดการบริการสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงแผนการบริการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแว้ดล้อมในการทำงานทีดีขององค์กรและสังคม