การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

PLAN YOUR VISIT

การเตรียมเอกสารตามสิทธิการรักษา

ผู้ป่วยบัตรทอง (ผู้ป่วยใหม่)

 • ใบส่งตัวที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้ หรือ โรงพยาบาลจังหวัด ที่ระบุถึงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบสูติบัตร

ผู้ป่วยบัตรทอง (ผู้ป่วยเก่า)

 • สำเนาใบส่งตัวเดิมที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบสูติบัตร

หมายเหตุ : หากไม่มีใบส่งตัว หรือใบส่งตัวหมดอายุ ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ป่วยบัตรประกันสังคม (ผู้ป่วยใหม่)

 • ใบส่งตัวที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้(โรงพยาบาลที่ระบุในประกันสังคม)
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • หนังสือรับรองสิทธิในการใช้สิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

ผู้ป่วยบัตรประกันสังคม (ผู้ป่วยเก่า)

 • สำเนาใบส่งตัวเดิมที่ยังไม่หมดอายุ ที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้ (โรงพยาบาลที่ระบุในประกันสังคม)
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • หนังสือรับรองสิทธิในการใช้สิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

หมายเหตุ : หากไม่มีใบส่งตัว หรือใบส่งตัวหมดอายุ หรือไม่มีหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตน ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ป่วยบัตรพระบรมฯ ทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่

ผู้ป่วยที่มีบัตรพระบรมฯ ที่ระบุถึงศูนย์ห้วใจสิริกิติ์ฯ โดยตรงสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ โดยเตรียมเอกสารเอกสาร ดังนี้

 • บัตรพระบรมฯ ที่ระบุถึงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • บัตรประจำตัวประชาชน 

หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยทีมีบัตรพระบรมฯ ระบบโรงพยาบาลอื่น ให้ใช้ขั้นตอนการรักษาตามสิทธิบัตรทองทุกประการ

ผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • บัตรประจำตัวประชาชน 

การตรวจสอบสิทธิ

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาใบส่งตัวที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 1 แผ่น*
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร(เด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตร) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
 • สำเนาบัตรประกันสังคม(กรณีประกันสังคม) จำนวน 1 แผ่น

* หากใบส่งตัวเก่าหมดอายุการใช้งาน กรุณาขอใบส่งตัวใหม่จากโรงพยาบาลที่ระบุในบัตรทองและต้องสำเนาเอาสาร จำนวน 2 แผ่น

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

 • ผู้ป่วยใหม่ >>  รับบัตรคิวพบแพทย์ ที่จุดคัดกรองด่านหน้า >> กรอกประวัติผู้ป่วยใหม่
 • ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด(มาตรงตามนัด) >> รับบัตรคิวรอพบแพทย์ที่หน้าห้องตรวจ
 • เตรียมเอกสารให้ครบ ยื่นเอกสารตรวจสอบสิทธิ
 • บัตรทอง/ประกันสังคม >> ยื่นหน่วยประกันสุขภาพ ช่อง 25
 • สิทธิเบิกได้/ชำระเอง >> ยื่นที่เวชระเบียน ช่อง 17,18

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ประเมินคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
 • ประเมินสัญญาญชีพ
 • เจาะเลือด ตรวจไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของไต ตับและการตรวจอื่นๆ
 • ส่งตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 • ส่งตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ (Echocardiogram) เอคโค่
 • ส่งตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test)
 • ส่งตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitoring)
 • นัดฉีดสี (ตรวจสวนหัวใจ)
 • นัดคิวผ่าตัด
 • เตรียมความพร้อมก่อนผ่านตัด นัดนอนโรงพยาบาล

 หมายเหตุ : บริการที่ท่านจะได้รับ เป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์

การรับยาแทนผู้ป่วย

แนวทางการับยา

เอกสารที่ต้องเตรียม

สิทธิบัตร ปชช.ใบนัดใบส่งตัวบัตรผู้พิการบัตรพนักงาน
บัตรทอง
ประกันสังคม
///
บัตรจ่ายตรง
อปท.
//
รัฐวิสาหกิจ//
ผู้พการ///
ธนาคารแห่งประเทศไทยและอื่นๆ///

 หมายเหตุ : ให้นำผลค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าสุดของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใกล้บ้านมาแสดง(ถ้ามี) ณ วันมารับยาด้วย โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยใช้ยา วาร์ฟารินให้นำผลค่า INR ล่าสุดมาแสดง ณ วันนัดรับยา