บริการแฟ็กซ์เคลม

FAX CLAIM

เปิดให้บริการแฟ็กซ์เคลม 

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแฟ็กซ์เคลม (FAX CLAIM) : การบริการจ่ายสินไหมของบริษัทประกันภัย โดยใช้ระบบพิจารณาอนุมัติผ่านทางโทรสาร โดยผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

     วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
     วันเสาร์  - วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยประกันชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 066-0655609 (คุณศิโรธร สังสีแก้ว)

การใช้สิทธิ์ 

     สำหรับท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันนั้นๆได้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่แฟ็กเคลมไว้สำหรับบริการลูกค้าประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ ตลอดจนการได้รับการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา จากพยาบาลทบทวนทรัพยากรสุขภาพ และเจ้าหน้าที่แฟ็กเคลมที่ประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้สิทธิกรรักษา ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

สิ่งที่ควรเตรียมมา.

 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน / กรมธรรม์ 
 • บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ

การใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอก.   (อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เปิดให้บริการ)

 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน หรือ Appication และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก
 • เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว ผู้รับบริการรับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงินจากแผนกการเงิน เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
 • หากบริษัทใดมีข้อตกลงสัญญาร่วมกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ในกรณีผู้ป่วยนอก ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาและใช้สิทธิตามกรมธรรม์ของท่านได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้น ส่วนที่เกินจากสิทธิ์ประกัน โดยมีระยะเวลาการรอคอยผลการพิจารณาตามเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละบริษัท

การใช้สิทธิ์ประกันแบบผู้ป่วยใน

 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่จุดนัดนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยใน เพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่แฟ็กเคลมดูแลเช็คสิทธิ
 • เจ้าหน้าแฟ็กเคลมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ และแนะนำการเลือกใช้วิธีการเคลมประกันรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์
 • พยาบาลทบทวนทรัพยากรสุขภาพ ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา การประเมินค่าใช้จ่าย การเตรียมความพร้อมก่อนมาโรงพยาบาล โดยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกรมธรรม์

การใช้แฟ็กซ์เคลม ในวันกลับบ้าน

 • เจ้าหน้าที่แฟ็กเคลมนำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ผู้รับบริการลงนาม พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟ็กซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
 • หากได้รับสิทธิ์แฟ็กซ์เคลม ในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อแผนกการเงินจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองในกรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (กรณีไม่คุ้มครองบางรายการ) ให้ผู้รับบริการทราบ พร้อมชำระค่าใช้จ่าย 
      หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินการเรียกร้องสินไหมและผลการพิจารณา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัทประกันนั้น ๆ

การนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟ็กซ์เคลมได้ (กรณีสำรองจ่าย)

 • ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่จุดนัดนอนโรงพยาบาล เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิในวันแรกที่นอนโรงพยาบาล เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร
 • ในวันที่ผู้รับบริการกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยท่านสามารถนำเอกสารที่ได้รับไปยื่นติดต่อกับบริษัทประกันที่ท่านใช้สิทธิ์ หากต้องการใช้ประวัติการรักษา มีขั้นตอนการตรวจสอบสำเนาประวัติการรักษา ประมาณ 2 สัปดาห์ และให้ผู้มารับบริการมารับเอกสารในวันนัด หรือจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการไม่คุ้มครองประกันสุขภาพ (Check before start)

 • ภาวะโรคที่ผู้เอาประกันเป็นก่อนการทำประกัน (Per-existing codition)
 • การรักษาว่าด้วย ศัลยกรรมตกแต่ง (cosmetic, plastic surgery, cogenital anomalies, obsertic and complication, pregnamcy)
 • การรักษา (anti-aging) 
 • การตรวจร่างกาย (health check up)
 • การส่งตรวจที่ไม่สัมพันธ์กับการวินิฉัยโรค
 • การรักษาหรือข้อวินิฉัยที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • การแก้ไขและรักษาความผิดปกติทางสายตา
 • การรักษาทางทันตกรรม
 • การรักษาทาง alcohol addict, sleep apnea, sleep disorder
 • การรักษา psychosis, mental disorder, stress
 • การให้ vaccine ,แพทย์ทางเลือก, การฝังเข็ม
 • การใช้ยาเกินขนาด (drug overdose)
 • การทำร้ายร่ายกายตนเอง (self-assault)
 • ประกันสุขภาพมี "ระยะเวลารอคอย" waiting period กรมธรรม์อายุ ต้องมากกว่า 30 วัน
 • หากเจ็บป่วยด้วยโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที
 • ประกันสุขภาพ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงและขึ้นอยู่กับทุนประกันที่เลือกไว้

     บริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM และ เบิกกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีดังนี้

เอไอเอ
ประกันชีวิต
เมืองไทย
ประกันชีวิต
ซิทน่า
ประกันชีวิต
โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต
VYV
international
กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต
FWD
ประกันชีวิต
April
international
กรุงเทพ
ประกันชีวิต
ฟิลลิป
ประกันชีวิต
อาคเนย์
ประกันชีวิต

     ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

     คุณศิโรธร สังสีแก้ว  เจ้าหน้าที่แฟ็กเคลม แผนกผู้ป่วยนอกพรีเมียมคลินิก 
     คุณธนาพร ปางสีลาศ พยาบาลทบทวนสุขภาพ แผนกผู้ป่วยนอกพรีเมียมคลินิก 
     หมายเลขโทรศัพท์. 066 0655 609