มาตรฐานการรักษาระดับสากล JCI

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้านการให้บริการทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยต่างชาติได้มากขึ้น จึงได้พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2560 - 2570. เราจะพัฒนาคุณภาพไม่เฉพาะผู้ป่วย แต่จะพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

JCI Accreditation.

26 August 2017-25 August 2020

JCI Re-accreditation.

18 December 2020 - 17 December 2023

2nd JCI reaccreditation.

23 March 2024- 22 March 2027

มาตรฐานการรักษา HA

     การให้บริการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เราได้พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานระดับประเทศโดยได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) The Healthcare Accreditation institute (Public Organization) HA ตั้งแต่ปี 2012 โดยมีการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การรับรองกระบวนการสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า AHA

การรับรองมาตรฐาน HA

  • ขั้นที่ 1 ประเภทขอรับรองใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2555 - 16 มกราคม 2556
  • ขั้นที่ 2 ประเภท ขอรับรองใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2556 - 7 มกราคม 2557
  • ขั้นที 2 ธำรง ครั้งที่ 1 ประเภท ต่ออายุ วันที 20 ธันวาคม 2556 - 19 ธันวาคม 2557
  • ขั้นที่ 3 ประเภท ขอรับรองใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
  • ขั้นที่ 3 ธำรง ครั้งที่ 1 ประเภท ต่ออายุ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2563
  • ขั้นที่ 3 ธำรง ครั้งที่ 2 ประเภท ต่ออายุ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 
  • ขั้นก้าวหน้า  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567- 15 กุมภาพันธ์ 2571 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์หรือชันสูตรสาธารณสุข ISO 15189 
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190

มาตรฐาน ISO 15189:2012

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 - 6 กรกฎาคม 2570

มาตรฐาน ISO ISO 15190:2020

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 - 6 กรกฎาคม 2570