งานวิสัญญีวิทยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์โรคหัวใจและวิสัญญีพยาบาล ทำหน้าที่ให้บริการในการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart), แบบปิด (Close Heart) การผ่าตัดทรวงอก ห้องตรวจสวนหัวใจ และให้บริการนอกสถานที่ รวมถึงการดูแลการระงับปวดหลังผ่าตัด

การบริการ

            1.การประเมินและให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยที่นัดผ่าตัด จะได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินล่วงหน้าก่อนการผ่าตัด 1 วัน ส่วนในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน (Emergency case) จะมีการประเมินผู้ป่วยทันทีมีการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยง ประกอบการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายก่อนเริ่มให้บริการระงับความรู้สึก ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการซักถามและรับทราบความเสี่ยงทางวิสัญญีวิทยาที่อาจจะเกิดขึ้น

           2. การดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด ทีมวิสัญญีให้บริการดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดตลอดเวลา โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการเฝ้าระวัง ระหว่างให้ยาระงับความรู้สึกตามมาตรฐาน ASA โดยปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการวิสัญญี เพื่อให้กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกวินาทีของการผ่าตัด

         3. การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น ภายหลังได้รับยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยบางรายต้องเข้ารับการดูแลต่อในห้องพักฟื้นก่อนส่งกลับหอผู้ป่วย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตามมาตรฐาน และได้รับการดูแลความปวดที่เหมาะสม

         4. การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด หลังผ่าตัดทีมวิสัญญี จะตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ในช่วง 48 ชั่วโมง เพื่อติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการบริการทางวิสัญญี (incldent related to anesthesia) เพื่อให้การดูแลรักษาได้อย่างทันถ่วงทีพร้อมทั้งนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการให้บริการทางวิสัญญีที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
     

Go to top