เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

     การฟื้นฟูหัวใจ เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ ผู้ป่วยหลังทำหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง การฟื้นฟูหัวใจเป็นโปรแกรมระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการกำจัดปัจจัยเสี่ยง (Risk factors) เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซ้ำอีก รวมถึงมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งการออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูหัวใจนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู หรือคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางร่างกาย (Physical) จิตใจ (Psychological) ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม หรือกลับไปทำงานได้อย่างเหมาะสม

     Cardiac rehabilitation is a crucial medical process for patients with cardiovascular disease, especially for those who have undergone procedures such as bypass surgery, heart-valve surgery, and balloon angioplasty surgery, as well as patients suffering from chronic heart failure. Cardiac rehabilitation is a long-term process that focuses on increasing patients’ knowledge as well as spreading awareness on the limiting risk factors of cardiovascular disease re-occurrence and encouraging patients to get proper exercise. This cardiac rehabilitation program aims to improve and maintain the physical and psychological health of patients in order to reduce the death rate from heart disease and to help patients return to their normal lives and routines.

โปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจ 

Cardiac Rehabilitation Program

  เอกสารการฟื้นฟูหัวใจ

คู่มือการฟื้นฟูหัวใจฉบับภาษาไทย.

Cardiac Rehabilitation handbook

แผ่นพับการฝึกเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดฯ.

Brochure for pre-operative program.

คู่มือการดูแลตนเองและการฟื้นฟูหัวใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

Brochure for Shoulder exercise to prevent frozen shoulder
for patients after cardiac rhythm management device implantation surgery.

บุคลากรทีมฟื้นฟูหัวใจ

Cardiac Rehabilitation Team

กภ.มนตรี ยาสุด

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ

ภก.เบญจา ทรงแสงฤทธิ์

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการพิเศษ

กภ.มณฑนา ดอนโสม

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ

กภ.ปนัดดา ยาสุด

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ

กภ.สุพัตรา จันทรวงศ์

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ

ภก.ณิชมน เอกภาพันธ์

นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ

กภ.วรวุฒิ อุสุภราช

นักกายภาพบำบัด ปฎิบัติการ

Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework