บริการผู้ป่วยใน

สอบถามข้อมูล โทร. 043-232700

การให้บริการผู้ป่วยใน

     ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คลอบคลุมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องการการดูรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด และการดูแลเมื่อมีภาวะวิกฤต โดยให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการ ถูกต้องและปลอดภัย เปิดให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลทั้งหอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยวิกฤต และหอผู้ป่วยพิเศษ