วิสัยทัศน์&พันธกิจ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 

vision n2

 

วัตถุประสงค์ของ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     1. ให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ศูนย์หัวใจตติยภูมิระดับ 1 ของประเทศ และสามารถแข่งขันในระดับโลก

     2. ศูนย์กลางการบริการรักษาพยาบาลและแหล่งความรู้ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

     3. สามารถสร้างผลิตผลที่มีคุณค่าต่อสังคม บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน

     4. การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาให้กับประชาชน และการรักษาพยาบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง