การบริการหอผู้ป่วยพิเศษ

 

     หอผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และกุมารเวชกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง ให้การพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ผู้รับบริการประทับใจ

 

บริการจองห้องพิเศษ

จองห้องพิเศษล่วงหน้า (แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาล)

1. การจองห้องพิเศษ ท่านสามารถติดต่อจองห้องพิเศษได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

 • ศูนย์จองห้องพิเศษ บริเวณชั้น 9 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 • ติดต่อจองห้องผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 0 4334 8811 ต่อ 68950
 • แจ้งความประสงค์ที่พยาบาลห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้องหมายเลข 2 จุดประสานงานนัดนอนโรงพยาบาล
 • กรณีที่พักรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และประสงค์จะจองห้องพิเศษสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยที่พักรักษา

2. กรณีจองห้องพิเศษล่วงหน้า ผุ้ป่วยหรือญาติสามารถยืนยันการจองห้องพิเศษด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ยืนยันการจองที่หมายเลข 0 4334 8811 ต่อ 68950 ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ต้องการห้อง หากเลยเวลาดังกล่าวทางศูนย์จองห้องพิเศษจะให้คิวกับผู้ที่จองห้องลำดับถัดไป

3. กรณีที่แพทย์เลื่อนนัดนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยหรือญาติสามารถติดต่อเลื่อนนัดที่ศูนย์จองห้องพิเศษ ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ต้องการใข้ห้อง ทางศูนย์จองห้องพิเศษจะให้คิวกับผู้ที่จองห้องลำดับถัดไป

4.กรณีที่ผู้ป่วยได้ห้องพิเศษแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนห้องใหม่ ศูนย์จองห้องพิเศษจะย้ายห้องให้ในกรณีที่มีห้องว่าง กรณีที่มีห้องจำกัดจะอยู่ในลำดับแรก ๆ ของการพิจารณาย้ายห้อง

 

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ

     แพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้เข้าห้องพิเศษได้

     ผู้ป่วยมีญาติเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง และต้องเป็นญาติที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือพื้นฐาน  1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน

 

ระเบียบข้อปฏิบัติ
 • ญาติผู้ป่วยไม่ควรนั่ง นอน บนเตียงผู้ป่วย
 • ญาติผู้ป่วย กรุณาตรวจรับของใช้ก่อนเข้าห้องพิเศษ
 • กรุณารักษาความสะอาด ทิ้งขยะในถังที่จัดเตรียมให้
 • งดการหุงต้มอาหารในห้องพิเศษ
 • กรุณางดสูบบุหรี่
 • งดเล่นการพนัน หรือเสพสิ่งมึนเมา รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายภายในหอผู้ป่วยพิเศษ
 • ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 

อัตราค่าห้อง

ประเภทของห้องพัก
Room Type

ค่าห้องพัก/วัน
พร้อมอาหาร
อัตราค่าบริการตามสิทธิการรักษา

ญาติเฝ้าไข้
(คน )

| ข้าราชการ (จ่ายเพิ่ม) | | บัตรทอง/ประกันสังคม(จ่ายเพิ่ม) | | ชำระเอง |
     ห้องรวม 3 เตียง 800.- - 400.-* 800.- 1
     Single/Private 1,200.- 200 800.- 1,200.- 1
     Super 1,400.- 400 1,000.- 1,400.- 1-2
     VIP 2,700.- 1,700.- 2,300.- 2,700.- 1-2
     Executive Suite 3,400.- 2,400.- 3,100.- 3,400.- 2-3
       หมายเหตุ :* อัตราค่าบริการตามสิทธิการรักษา สิทธิประกันสังคมขึ้นอยู่กับสิทธิของโรงพยาบาลต้นสังกัด
                            อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 043-203185 ต่อ 68950

 

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก หอผู้ป่วยพิเศษ

 

 

Executive

  

VIP

                               

 

 

 

SUPER

 

 

 

 

 

 

Single Private

 

 

 

ห้องพิเศษ รวม 3 เตียง