หมายเลขโทรศัพท์

 หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์ภายในหมายเลขโทรศัพท์สายตรง
     ประชาสัมพันธ์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 68145,0 0 4323 2700  (อัตโนมัติ)
     บริการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Contact center)   09-2254-3999
 สำนักงาน
     งานสารบรรณและธุรการ 68302 0 4334 8815 (โทรสาร)
     งานคลัง 68162  
     งานพัสดุ 68311-14 0 4336 2211
     งานเวชระเบียนและสถิติ 68142, 68144  
     ประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิ 68139  
 การพยาบาลผู้ป่วยนอก
     จุดคัดกรองผู้ป่วย 68131  
     จุดออกใบนัด 68120  
     ห้องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์ 4-7 68129  
     จุดนัดผ่าตัด 68128  
     ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม 68154, 68155  
 การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
     ห้องฉุกเฉิน 68114  
     หอผู้ป่วยสังเกตอาการ 68110  
     จุดประสานงานผู้ป่วยส่งต่อ 68134 082-3023512
 การพยาบาลผู้ป่วยใน
     หอผู้ป่วยวิฤตศัลยศาสตร์ ชั้น 4 68404, 68405  
     หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 5 68512, 68513  
     หอผู้ป่วยวิฤตกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 5 68504, 68505  
     หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ชั้น 6 68611, 68612  
     หอผู้ป่วยวิฤตอายุรศาสตร์ ชั้น 6 68604, 68605  
     หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ชั้น 7 68718, 68723, 68719  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 8A ชั้น 8 68816, 68817  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 8B ชั้น 8 68842, 68843  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 9A ชั้น 9 (หอสงฆ์) 68902, 68903  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 9B ชั้น 9 (หอสงฆ์) 68947, 68948  
     จุดประสานงานห้องพิเศษ 68950  
 ห้องปฏิบัติการ    
     ห้องตรวจสวนหัวใจ 68230  
     ห้องตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด 68243  
     ห้อง X-Ray 68264  
     ห้องเจะเลือด 68151  
     ห้องผ่าตัด 68430