บริการและความชำนาญพิเศษ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาด 200 เตียง ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีเครื่องมืออุปกรณ์ทุกระดับการเจ็บป่วย ทั้งด้าน อายุกรรม ศัลยกรรม และกุมารเวชกรรม

ด้านอายุรกรรม :

           ตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ชั้นสูง รวมถุึงอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถ ฯลฯ

ด้านศัลยกรรม :

           บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

ด้านกุมารเวชกรรม :

           บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งเด็กแรกเกิด - เด็กโต