การให้บริการงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

Jun 03

การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยเดิน 6 นาที (Six-Minute Walk Test: 6MWT)

     การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดRehQSHC 18 โดยเป็นการทดสอบเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยสามารถเดินได้ระยะทางมากที่สุดเท่าใดภายในระยะเวลา 6 นาที ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่มีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ทางคลินิก เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูง

ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยการเดิน 6 นาที

1. ใช้เพื่อเปรียบเทียบหรือติดตามผลการรักษา เช่น

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด (Pulmonary Rehabilitation)
 • ผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายปอด (Lung Transplantation)
 • ผู้ป่วยผ่าตัดปอด (Lung Resection/Surgery)
 • ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

2. ใช้เพื่อการประเมินสมรรถภาพทางกาย เช่น

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension)
 • ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 • ผู้ป่วยโรคพังผืดที่ถุงลมปอด (Cystic Fibrosis)
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral Vascular Disease)
 • ผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (Fibromyalgia)
 • ผู้ป่วยสูงอายุ (Older Patient)

3. ใช้เพื่อการพยากรณ์โรค เช่น

 • ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)                       

Read 429 times Last modified on Tuesday, 31 July 2018 14:48