การให้บริการงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

Jun 03

การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจคืออะไร

   การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นกระบวนการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการดูแลผู้ป่วยRehQSHC 15ที่มีปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการแสดงต่างๆ ของโรคหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิต ส่งเสริมสุขภาพจิต ลดภาวะเครียดและซึมเศร้า เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยและที่สําคัญที่สุดคือเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทำไมต้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

1. เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาล และสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น

2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความรู้สําหรับการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจซ้ำ

3. เพื่อส่งเสริมการปรับตัวทางสังคม และทําให้มีสุขภาพจิตดี

4. เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจมีประโยชน์อย่างไร
  • ช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ 20–40 %
  • ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ถึง 20–25 %
  • ลดอัตราการเกิดซ้ำของโรคและการกลับมารักษาซ้ำได้ 25-30 %
  • อาจช่วยลดภาวะตีบของหลอดเลือดหัวใจได้
  • การทํางานของเซลล์และผนังหลอดเลือดของร่างกายดีขึ้น
  • ช่วยป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
  • ช่วยให้สมรรถภาพหัวใจและร่างกายโดยรวมดีขึ้น
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันให้ดีขึ้น

picture rehab2

download q คู่มือการฟื้นฟูหัวใจสมรรถภาพหัวใจ Cardiac Rehabilitation Handbook
Read 1118 times Last modified on Thursday, 07 June 2018 16:14