QSHC Code of Conduct


วัฒนธรรมองค์กร 

       เอาใจใส่ด้วยหัวใจที่เกื้อกูล

มาตรฐานทางคุณธรรมของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยึดถือปฏิบัติควบคู่กับจรรยาบรรณของวิชาชีพดังนี้

          1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ

          2. มีความรับผิดชอบงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

          3. มีจรรยา ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

          4. สามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงานและประชาชนทั่วไปเน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี


นโยบายทางจริยธรรมของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละทน และมีความรับผิดชอบ ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ วิชาชีพเวชกรรม ระเบียบปฏิบัติ และกฏหมาย

2. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค ตามนโยบายการดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในองค์กร

3. ดูแลผู้ป่วยตามหลักจรรยาบรรณสากลและสิทธิของผู้ป่วย ให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ยึดประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นหลัก

4. สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามในองค์กรและสังคม

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร-มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555  

      ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา   

      นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ