PRIVILEGE

พญ.ศริญา จันทะวงศ์

พญ.ศริญา จันทะวงศ์

    • Cardiac Anesthesiology
  • 276
Sarinya Chantawong, MD.
Department of Anesthesiology,

Faculty of Medicine,Khon Kaen University,

Khon kaen 40002, Thailand

Office  number :0 432 32700
E-mail:  -

Additional Info

  • ตำแหน่ง: วิสัญญีแพทย์
  • ห้องตรวจ: -
  • วันออกตรวจ: -