สิทธิผู้ป่วย

 

ที่มา:เว็บไซต์แพทยสภา The Medical Council of Thailand
 http://www.tmc.or.th/privilege.php