Premium Clinic ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

premium clinic head

     โรคหัวใจ (Heart Disease) ที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 4 ของประชาชนทั่วไป  รวมทั้งเป็นปัญหาสำคัญ ทางสาธารณสุขของประเทศ คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) เป็นโรคที่พบได้ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงใน ผู้สูงอายุ  ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่

  • มีไขมันในเลือดสูง 
  • โรคเบาหวาน 
  • โรคความดันโลหิตสูง      
  • สูบบุหรี่      
  • น้ำหนักเกิน โรคอ้วน  ขาดการออกกำลังกาย      
  • ความเครียด      
  • พันธุกรรม 
ความสำคัญของการตรวจสุขภาพหัวใจ

    การตรวจสุขภาพหัวใจ  สามารถช่วยประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ของหัวใจ ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจได้ในระยะเริ่มต้นแม้ไม่มีอาการ แสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาของหัวใจในระยะแรกเริ่มจะทำให้ได้ ผลในการรักษาที่ดีกว่า ลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยโรค  การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคหัวใจในสาขาต่างๆ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  

     โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ  (Premium Clinic) จัดทำเป็นลักษณะ การบริการจุดเดียว (One stop service) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว บริการพิเศษที่ผู้รับบริการจะได้รับมีดังต่อไปนี้

     1. ผู้รับบริการจะได้รับบัตรประจำตัว “Premium Customer

     2. มีที่จอดรถไว้บริการผู้รับบริการของ Premium Clinic ทุกท่าน

     3. ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

     4. ผู้รับบริการได้รับการตรวจประเมิน  คัดกรอง  วินิจฉัยโรคและการตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ณ จุดบริการเดียวเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว ไม่รอนาน

     5. Premium Clinic มีอาหารว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ

     6. ผลการตรวจจะส่งมอบให้กับทุกท่าน

     7. เอาใจใส่  ให้ความเอื้ออาทร  ดุจญาติมิตร

     8. นัดตรวจล่วงหน้าได้ในการใช้บริการทุกครั้ง

     9. สอบถามข้อมูลทาง Line/ E-mail ได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

42                                             Program 1
                                          Gold Heart Program

Program 2 
    Healthy  Heart Program

   สำหรับผู้มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูง มีความจำเป็นต้องได้รับ การตรวจสุขภาพหัวใจโดยละเอียด    สำหรับผู้มีความเสี่ยงปานกลาง มีความจำเป็นต้องตรวจเช็คสุขภาพหัวใจพื้นฐานตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพหัวใจ
    1.  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)     1.  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ (Cardiologist)
    2.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)     2.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
    3.  ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(Chest X-ray)     3.  ตรวจเอกเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
    4.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)     4.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
    5.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)     5.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
    6.  ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด(HbA1C)     6.  ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
    7.  ตรวจการทำงานของไต (BUG,Cr)     7.  ตรวจการทำงานของไต (BUN,Cr)
    8.  ตรวจการทำงานของเอ็นไซม์ตับ(SGOT,SGPT)     8.  ตรวจการทำงานของเอนไซม์ตับ (SGOT,SGPT)
    9.  ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cho,TG,HDL-C,LDL-C)     9.  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cho,TG,HDL-C,LDL-C)
   10. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine exam:Micro albumin)    10. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine exam:Micro albumin)
   11. ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)    11. ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
   12. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)    12. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
   13. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

     - ค่าบริการเหมาจ่าย  ราคา 9,500 บาท
     - ข้าราชการเบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
     - ชำระส่วนเกินที่เบิกไม่ได้ 4,400 บาท

     - ค่าบริการเหมาจ่าย  ราคา 7,000 บาท
     - ข้าราชการเบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
     - ชำระเฉพาะส่วนเกินที่เบิกไม่ได้ 3,400 บาท

 

 กรณีที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) 

      1. ควรสวมรองเท้ากีฬา
     2. หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์

     3. ในกรณีที่อยู่ระหว่างการรักษาและรับประทานยา กรุณาแจ้งก่อน รับการตรวจ
     4. กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนการตรวจหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือหายใจไม่สะดวก

 

pro Premium

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ
  1. งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 12 ชั้วโมง
  2. นำผลตรวจทางการแพทย์หรือประวัติเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วย (ถ้ามี)
  3. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

เวลาทำการ/ติดต่อนัดหมาย

     เปิดให้บริการทุกวันราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา  8.30-16.30 น.

     ณ ห้องตรวจ Premuim clinic OPD ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

     หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการนัดหมายล่วงหน้า     โทร. 063-4747459