การบริการผู้ป่วยนอก

        บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอก ตั้งอยู่ ชั้น  1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทางลาดรถสามารถวิ่ง รับ-ส่ง ผู้ป่วยทางด้านหน้าติดถนนมิตรภาพ

 เวลาให้บริการ(Openning-Hours)     

คลินิกในเวลาราชการ คลินิกนอกเวลาราชการ
   เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - วันศุกร์    เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
     - เปิดรับบัตร ตั้งแต่เวลา 07:00 - 11:00 น.      - เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 16:30 - 18:30 น.
     - บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08:00 - 16:30 น.      - บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 16:30 - 20:30 น.
   ผู้ป่วยใหม่: ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ    วันเสาร์
   ผู้ป่วยมาตรงตามนัด: ให้ยื่นบัตรนัดและรับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ       เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 - 12.00 น. ปิดรับบัตร 11:00 น.
  ***งดให้บริการวันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์***
     ผู้ป่วยใหม่: ปฎิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ
     ผู้ป่วยมาตรงตามนัด: ยื่นบัตรนัดและรับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ

 

ลักษณะผู้ป่วยที่มารับบริการ

  รับผู้ป่วยใหม่วันละ  15 - 20  ราย  เฉพาะผู้มีอาการด้านโรคหัวใจไม่รับผู้ป่วยในระบบโรคอื่นๆ

  ผู้ป่วยเก่าที่แพทย์นัดหมายมาตรวจติดตาม

 ผู้ป่วยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ

 ผู้ป่วยส่งปรึกษาจากโรงพยาบาลอื่นๆ

 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องการมาผ่าตัดต่อทางเดินหลอดเลือดเพื่อล้างไต
 

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 

ผู้ป่วยบัตรทอง(กรณีผู้ป่วยใหม่)

          1. ใบส่งตัวที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้(โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรทอง) หรือ โรงพยาบาลจังหวัด

          2. กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          3. บัตรทอง หรือ ใบรับรองสิทธิบัตรทองชั่วคราว 

          4. บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กให้ใช้ใบสูติบัตร พระภิกษุใช้หนังสือสุทธิ

ผู้ป่วยบัตรทอง(กรณีผู้ป่วยเก่า)

          1. สำเนาใบส่งตัวเดิมที่ยังไม่หมดอายุ

          2. บัตรทอง หรือ ใบรับรองสิทธิบัตรทองชั่วคราว

          3. บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กให้ใช้ใบสูติบัตร พระภิกษุใช้หนังสือสุทธิ

          (กรณีผู้ที่ทำบัตรประชนแบบ Smrat card บัตรประจำตัวประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องใช้บัตรทอง)

ผู้ป่วยบัตรประกันสังคม(กรณีผู้ป่วยใหม่)

          1. ใบส่งตัวที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้(โรงพยาบาลที่ระบุในประกันสังคม) 

          2. กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          3. บัตรประกันสังคม,บัตรรับรองสิทธิผู้ประกันตน

          4. บัตรประจำตัวประชาชน

          5. หนังสือรับรองสิทธิในการใช้สิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด 
ผู้ป่วยบัตรประกันสังคม (กรณีผู้ป่วยเก่า)

          1. สำเนาใบส่งตัวเดิมที่ยังไม่หมดอายุ ที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้(โรงพยาบาลที่ระบุในประกันสังคม) 

          2. กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          3. บัตรประกันสังคม,บัตรรับรองสิทธิผู้ประกันตน

          4. บัตรประจำตัวประชาชน

          5. หนังสือรับรองสิทธิในการใช้สิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด 
ผู้ป่วยบัตรพระบรมฯ ทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่

           ผู้ป่วยที่มีบัตรพระบรมฯ ที่ระบุถึงศูนย์ห้วใจสิริกิติ์ฯ โดยตรงสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ โดยเตรียมเอกสารเอกสาร ดังนี้

          1. บ้ตรพระบรมฯ ที่ระบุถึงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          2. บัตรประจำตัวประชาชน

          (กรณีผู้ป่วยทีมีบัตรพระบรมฯ ระบบโรงพยาบาลอื่น ให้ใช้ขั้นตอนการรักษาตามสิทธิบัตรทองทุกประการ)
 

ขั้นตอนการรับบริการ 
    ผู้ป่วยใหม่

          1.รับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว บริเวณทางเข้าด้านหน้า

          2.กรอกแบบฟอร์มทำบัตรใหม่

          3.ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ช่องหมายเลข 24,25

          4.ยื่นแบบฟอร์มทำบัตรใหม่+ใบรับรองสิทธิ ที่เวชระเบียนช่องหมายเลข 18,20

          5.ประเมินอาการ ณ จุดคัดกรองผู้ป่วย

          6.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

          7.เข้าพบแพทย์ตรวจร่างกาย แยกตามห้องตรวจ

          8.ส่งตรวจพิเศษ /เจาะเลือด / เอกซเรย์ / รับยา กลับบ้าน(ตามแผนการรักษาของแพทย์) 

    ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยมาตรงตามนัด

          รับบัตรคิว / ตรวจสอบสิทธิ/ยื่นบัตร-บัตรนัด ที่เวชระเบียน ไม่ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ข้อ 6) จะตรวจเฉพาะผูป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการใช้บริการเหมือนกับผู้ป่วยใหม่ขั้นตอน ขัอ 4-8

การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อมารับบริการที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 เอกสารที่ต้องเตรียม

      1.สำเนาใบส่งตัวที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน  1  แผ่น
      2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร(เด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตร) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 แผ่น
      3.สำเนาบัตรประกันสังคม(กรณีประกันสังคม) จำนวน  1 แผ่น

       *** หากใบส่งตัวเก่าหมดอายุการใช้งาน กรุณาขอใบส่งตัวใหม่จากโรงพยาบาลที่ระบุในบัตรทองและต้องสำเนาเอาสาร จำนวน  2  แผ่น

 

 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิการักษา

     1. ผู้ป่วยใหม่ >> กรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ รับบัตรคิวพบแพทย์ ที่จุดคัดกรองด่านหน้า
        ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด(มาตรงตามนัด)>> รับบัตรคิวรอพบแพทย์ที่หน้าห้องตรวจ

     2.เตรียมเอกสารให้ครบ ยื่นเอกสารตรวจสอบสิทธิ
        บัตรทอง/ประกันสังคม >> ยื่นหน่วยประกันสุขภาพ ช่อง 25
        สิทธิเบิกได้/ชำระเอง >> ยื่นที่เวชระเบียน ช่อง 18,19

     

บริการที่ท่านจะได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์

       - ประเมินคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

       - ประเมินสัญญาญชีพ

       - เจาะเลือด ตรวจไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของไต ตับและการตรวจอื่นๆ 

       - ส่งตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

       - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)

       - ส่งตรวจอุลตราซาวน์หัวใจ (Echocardiogram) เอคโค่

       - ส่งตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test)

       - ส่งตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ  24 ชั่วโมง (Holter monitoring)

       - นัดฉีดสี (ตรวจสวนหัวใจ)

       - นัดคิวผ่าตัด

       - เตรียมความพร้อมก่อนผ่านตัด นัดนอนโรงพยาบาล
 

อัตราค่าบริการตรวจรักษา

รายการหัตถการค่าบริการ
ในเวลาราชการ
ค่าบริการ
นอกเวลาราชการ
สิทธิเบิกได้ชำระเกินเบิกไม่ได้
   ค่าบริการทางการแทพย์ 50.- 50.- 50.- -
   การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 200.- 200.- 200.- -
   เอกซเรย์(x-ray) 220.- 220.- 220.- -
   ตรวจคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocsrdiography) 2,000.- 2,660.- 2,000.- 660.-
   ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน(Exercise Stress Test) 1,500.- 2,160.- 1,500.- 660.-
   ตรวจหาสาเหตุภาวะหมดสติ 2,000.- 2,660.- 2,000.- 660.-
   ตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง 2,000.- 2,660.- 2,000.- 660.-
   ค่าธรรมเนียมคลินิกนอกเวลาราชการ (เบิกไม่ได้) - - - 250.-
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ