ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ PDF Print E-mail
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล
           1. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
        2.
พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
        3. 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
        4.
สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 
                       1.  เพื่อยกระดับคุณภาพบริการพยาบาล
       
         2.  เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการประกันคุณภาพการพยาบาล
         
        3.  เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ 
               
 4.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาสมรรถนะบุคคลทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
               1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับให้มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
          
      2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารทางการพยาบาลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล 
                
3.  พัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ
 ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาระบบบริหารจัดการฝ่ายพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
                       1.  พัฒนาโครงสร้างการบริหารฝ่ายการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
            
     2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล 
                 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
           
     4.  พัฒนาระบบการสื่อสารและการประสานงาน
           
     5.  พัฒนาระบบ IT เพื่อการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
           
     6.  พัฒนาบรรยากาศองค์การพยาบาล
           
     7.  พัฒนาระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามเกณฑ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 

                        1.  เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้        
                
2.  เพื่อสนับสนุนการประยุกต์แนวคิดการจัดการความรู้ในฝ่ายการพยาบาล  เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร
 
                
 3.  เพื่อสร้างกลไกให้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
  
  
 
You are here  : Home การบริหารงาน ยุทธศาสตร์