ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 29 October 2009 16:46

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (Vision)   
            ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เป็นศูนย์กลางการบริการพยาบาลชั้นนำและเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด มุ่งเน้นวิชาการและวิจัย มีการบริหารจัดการที่ดี  ทีมงานสามัคคี มีความสุข
 
 พันธกิจ  ( Mission)  
             พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
            พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล
            พัฒนาระบบบริหารจัดการฝ่ายการพยาบาล
            พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 
 
 

ค่านิยม   ( Value) 

 
          1Q        Quality                                      คุณภาพบริการพยาบาลชั้นนำ

         2S        Service mind                             จิตบริการที่ดี 
                    
Sense of belonging                    ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

        3H
        H
umanized nursing care             การให้บริการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
                    Happiness                                ทีมงานมีความสุข
                    Honesty                                    ความซื่อสัตย์

        4C
        Customer focus                         ให้บริการโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
                    Co-operation                             ความร่วมมือร่วมใจ, สามัคคี 
                   
Care                                         ความเอื้ออาทร เอาใส่ใจ
                    Culture                                     ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการดูแล
 
 
Last Updated on Friday, 30 October 2009 15:27
 
You are here  : Home การบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ