ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติความเป็นมา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 29 October 2009 16:40
 ประวัติความเป็นมา
              ฝ่ายการพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กำเนิดขึ้นพร้อมกับการขอจัดตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตามพระราชกฤษฎีกา  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2535  ซึ่งการขอจัดตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯนั้น  ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ  5  ฝ่ายดังนี้คือ  ฝ่ายการแพทย์  ฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายเภสัชกรรม  ฝ่ายปฏิบัติการ  และสำนักงานเลขานุการ              ขณะนั้นฝ่ายการพยาบาลกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน  เป็น 6 งาน ประกอบด้วยงานผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยใน  งานผู้ป่วยวิกฤต  งานห้องผ่าตัด  งานฉุกเฉิน  งานผู้ป่วยพิเศษ            ต่อมาได้มีประกาศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ฉบับที่ 2/2548)  ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2548  เรื่องการบริหารงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้ปรับโครงสร้างการบริหารของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จากฝ่ายเป็นกลุ่มภารกิจ  ซึ่งประกอบด้วย  4  กลุ่มภารกิจ  คือ  กลุ่มภารกิจสนับสนุนทั่วไป  กลุ่มภารกิจเฉพาะกิจ  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ   และกลุ่มภารกิจวางแผน  การคลัง  และทรัพย์สิน  โดยงานต่างๆที่เคยสังกัดฝ่ายการพยาบาลให้ไปสังกัดกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ            ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  1/2551  ลงวันที่  10  มกราคม  2551  ที่ประชุมได้มีมติให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้โครงสร้างการบริหารงานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับลงวันที่   22  สิงหาคม  2549   ต่อมาจึงได้มีประกาศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ฉบับที่ 4/2551)  ลงวันที่  29  มกราคม  2551  เรื่องโครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5  ฝ่าย เหมือนเดิม   ดังนั้นฝ่ายการพยาบาลจึงกลับมาใช้โครงสร้างภายใต้ฝ่ายเป็น  6  งานการพยาบาล  และกำหนดชื่องานภายใต้ฝ่าย  เป็น  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  งานการพยาบาลห้องผ่าตัด  งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน  งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
 
You are here  : Home เกี่ยวกับฝ่ายการพยาบาล ประวัติความเป็นมา