ข่าวประชาสัมพันธ์

Mar 25

สานสัมพันธ์พี่น้องศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประจำปี 62

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัด “โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562  และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 – 22  มีนาคม 2562  ณ ไร่กุสุมา  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน

สำนักงานพัฒนาคุณภาพ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ครั้งนี้ขึ้น  เพื่อให้บุคลากรมีความรักองค์กรและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  มีแรงจูงใจในการทำงานต่อไป  และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร  ร่วมกันพัฒนางานภายในองค์กร  ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีกับทั้งตนเองและองค์กร  และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 136 times Last modified on Tuesday, 26 March 2019 10:31