ข่าวประชาสัมพันธ์

Aug 28

สำนักงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสู่การทำงานเป็นทีม

สำนักงานผู้อำนวยการ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้นำสู่การทำงานเป็นทีม”  ณ เรย์ โฮเทล  จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  26 – 28  สิงหาคม 2561

     การอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำสู่การทำงานเป็นทีม  จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบทั้งในเชิงทฤษฏี  และการฝึกปฏิบัติ  เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  ผ่านการสร้างบุคลากรให้มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  มีภาวะความเป็นผู้นำ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  สามารถแก้ไขปัญหาได้  และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม  วิทยากรโดย อาจารย์พิศาล  อุตสาหพงษ์  และทีมงาน  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยหัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วย  และบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จำนวน 27 ท่าน

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 148 times Last modified on Monday, 01 October 2018 10:59